Hier vind je antwoord op veelgestelde vragen:

Zijn er kosten verbonden aan het eerste gesprek met een advocaat of advocaatstagiair van Sewcharan Advocaten?

Ja en nee. Nee, als in het eerste gesprek blijkt dat wij van mening zijn dat het slechts blijft bij één gesprek, bijvoorbeeld omdat het te behartigen belang niet opweegt tegen de kosten of omdat de slagingskansen van het indienen van een eis bij de rechter miniem zijn, worden er geen kosten in rekening gebracht.

Ja. Als het eerste gesprek leidt tot het verstrekken van een opdracht door de cliënt aan Sewcharan Advocaten tot het adviseren van en/of het in rechte vertegenwoordigen voor de cliënt, dan valt het eerste gesprek in de te declareren tijdsbesteding.

Ik wil niet voor verassingen komen te staan. Maakt Sewcharan Advocaten prijsafspraken vooraf?

Ook wij willen niet voor verassingen komen te staan. Sewcharan Advocaten komt daarom in de regel vooraf de declareermethode overeen, dus voordat met de uitvoering van het gegeven en goedgekeurde advies een aanvang wordt gemaakt. In zaken waarbij echter gelijk door de advocaat of de advocaatstagiair moet worden opgetreden, kan met en na instemming van de cliënt, de prijsafspraak achteraf, en wel zo snel mogelijk, worden gemaakt.

Welke declareermethoden hanteert Sewcharan Advocaten?

Sewcharan Advocaten declareert in de meeste gevallen de te verrichten werkzaamheden op basis van een vooraf overeengekomen ‘uurtarief’. Het honorarium zal dan bestaan uit de daadwerkelijk aan een dossier bestede tijd vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief. De tijd wordt bijgehouden in het dossier, in de zogenoemde urenstaat. De cliënt kan altijd om een overzicht van de tijdsbesteding vragen, echter is met het opmaken van zo’n overzicht ook weer tijd gemoeid.

Het is ook mogelijk dat een zogenoemd ‘vast tarief’ wordt overeengekomen voor het verrichten van vooraf afgesproken werkzaamheden. Het overeenkomen van een vast tarief is slechts mogelijk indien de zaak het toelaat en de werkzaamheden inzichtelijk zijn. Het is altijd de advocaat of advocaatstagiair die beoordeelt of een zaak voor een vast tarief in aanmerking komt.

Wij hanteren ook het zogenoemde ‘incassotarief’. Deze declareermethode leent zich het best voor het innen van geldvorderingen. Doorgaans is het incassotarief een vast percentage van het uiteindelijk voor de cliënt geïnde geldsbedrag. Het geïnde bedrag wordt altijd ten behoeve van de cliënt gestort op een van de derdengelden rekeningen van ons kantoor.

Het is ook mogelijk een combinatie van voormelde declareermethoden overeen te komen.

Het afgesproken tarief is in alle gevallen exclusief 8% omzetbelasting en exclusief overige kosten (onder andere kantoorkosten, kosten voor het opvragen van uittreksels, deurwaarderskosten, vastrecht e.d.).

Sewcharan Advocaten werkt niet op basis van de in Amerika gehanteerde “no cure no pay” declareermethode.

Ik ben vroeger cliënt bij jullie geweest. Is het mogelijk dat ik mijn dossier kan krijgen?

Na sluiting van het dossier blijft het maximaal tien jaren bewaard binnen het archief van Sewcharan Advocaten. U kunt het dossier, althans afschriften ervan, binnen deze tien jaren te allen tijde opvragen. Het is mogelijk dat hieraan kosten verbonden zijn en dat u nog openstaande rekeningen dient te voldoen alvorens de afschriften aan u worden verstrekt.

Ik ben cliënt bij een ander advocatenkantoor, kan ik dan overstappen naar Sewcharan Advocaten?

Ja dit is uiteraard mogelijk. Indien het een nieuwe zaak betreft kunt u deze zaak gewoon aanbrengen bij Sewcharan Advocaten. Als in de zaak reeds door een andere advocaat wordt opgetreden, zal Sewcharan Advocaten de desbetreffende advocaat namens u aanschrijven om uw dossier op te vragen. Ingevolge de gedragsregels voor advcoaten zijn alle advocaten gehouden daaraan gevolg te geven.

Ik kom voor een eerste afspraak, wat moet ik meenemen?

Het is moeilijk om van te voren aan te geven welke documenten u naar een afspraak dient mee te nemen. Sewcharan Advocaten raadt u daarom aan om alle documenten mee te nemen waarvan u zelf acht dat deze betrekking hebben op uw zaak. Liever teveel dan te weinig.

Ik zie mijn rechtsprobleem/kwestie niet bij jullie diensten voorkomen, kan Sewcharan Advocaten mij wel bijstand verlenen?

U kunt gerust contact opnemen met ons kantoor en uw specifieke probleem/kwestie aan ons voorleggen. Het kan voorkomen dat wij een bepaalde dienst c.q. rechtsgebied niet specifiek hebben genoemd, omdat het onder een ander rechtsgebied valt of wij het te specifiek vonden om op te nemen op onze website. Indien wij u onverhoopt niet van dienst kunnen zijn, zullen wij waar mogelijk u verwijzen naar een andere daarvoor in aanmerking komende discipline.

Geeft Sewcharan Advocaten op voorhand aan wat de slagingskansen zijn?

Sewcharan Advocaten is voorzichtig in het scheppen van verwachtingen. Hoe een zaak afloopt, is namelijk afhankelijk van diverse factoren die niet allemaal binnen de invloedsfeer van de advocaat en/of advocaatstagiair liggen. Per zaak dient aldus beoordeeld te worden in hoeverre het mogelijk is de slagingskans in te schatten.

Kan ik de gemaakte kosten verbandhoudende met de rechtsbijstand van de wederpartij vorderen?

Binnen het Surinaamse recht is er geen wettelijke bepaling waarop een beroep kan worden gedaan om van de rechter te eisen dat hij de verliezende partij veroordeeld tot betaling van de gemaakte advocaatkosten. Er zijn inmiddels echter wel een paar vonnissen door de Surinaamse rechter gewezen waarin hij tot een kostenveroordeling is overgegaan. Wij kunnen in voorkomende gevallen daarom wel voor de cliënt een beroep doen op deze vonnissen.

Hoe maak ik een afspraak?

U kunt op verschillende manieren een afspraak maken. U kunt telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken op het nummer 478215. De kantoortijden zijn: van maandag tot en met vrijdag 08:00 tot 16:00 uur.

Het is ook mogelijk om via het elektronisch contactformulier of een e-mail een afspraak te maken. Uiteraard kunt u ook langskomen op ons kantoor aan de Frederik Derbystraat 13-13A te Paramaribo en ter plekke een afspraak maken. Indien acute rechtshulp vereist is, kunt u ook buiten kantoortijden een bericht inspreken op het antwoordapparaat. Wij zullen zodra van uw bericht kennis is genomen en het beoordeeld is met u in contact treden.